Röda oasens vision & intention 

Vi skrev visionen i ett tidigt skede i vår planeringsprocess. Vi vill att det skall vara ett levande dokument, men vi har inte uppdaterat den på länge. Allt det viktiga är med, men också lite till.. 🙂

Vision

Med ett gemensamt boende som plattform
→ organiserar vi för en rikare, enklare och mer kreativ vardag genom kollektiva lösningar.
→ vill vi agera medvetet utifrån våra förutsättningar och privilegier och ta ansvar för att göra samhället mer jämlikt, hållbart och solidariskt, i Malmö och i världen.

Uppdrag

Vi skapar ett kollektivhus som hela tiden strävar efter att:

• genomsyras av demokrati och solidaritet.
• arbeta för att alla boende kan känna sig trygga och del av en gemenskap.

• arbeta mot alla former av förtryck.
alla boende kan känna sig delaktiga, ha inflytande över och ta ansvar för husets skötsel, stämning och aktiviteter.
• verkar utåt mot Sege Park, Malmö och världen för demokrati, social och ekologisk hållbarhet, tillgänglighet och rättvisa. 
• genomsyras av resurshushållning, återbruk, delande och miljölösningar.
• där allas erfarenheter och kunskaper värdesätts.

Aktiviteter 

I byggfasen ska varje medlem:

• aktivt delta på möten och utföra uppgifter kopplat till byggemenskapsprocessen

• aktivt läsa och delta i konversationer på forumet

• delta under arbetshelger, samt i arbetsgrupper, utifrån processens behov 

• ta ansvar för att hålla sig informerad och uppdaterad om processen 

• vara insatt i och följa avtalat i medlemsavtal, stadgar och andra juridiska dokument

• delta i att ta fram, följa och utvärdera arbetssätt/samarbetsmetoder och
demokratiska processer

• bidra till att Röda oasen bereder väg för andra byggemenskaper 

• bidra till att Röda oasens samarbete med kommun och byggherregruppen fungerar

I driftsfasen ska varje medlem: 

• delta i drift och underhåll av husets gemensamma ytor inklusive gård och utemiljö

• delta i organisering av matlag i den frekvens som beslutas på stormöten

• aktivt delta på stormöten

• vara aktiv i någon arbetsgrupp

• i övrigt underlätta och bidra till organiseringen av kollektivets löpande arbete, såsom ekonomi, möten, kommunikation och konflikthantering 

Varje medlem ska dessutom bidra till att:

• möjliggöra delning av saker/verktyg/tjänster

• den sociala gemenskapen löpande uppmärksammas, utvärderas och utvecklas

• aktiviteter sker som syftar till att stärka gemenskapen i kollektivhuset och det omgivande närområdet/samhället

Röda oasen som plattform för att skapa världen vi vill se 

Inom huset

Vi vill skapa ett boende där vi är nära fler personer än vår egen familj och vänner. Där vi förhåller oss nyfiket och kritiskt till såväl externa som interna normer. Där vi organiserar vår vardag gemensamt för att frigöra tid för egna intressen. 

Att leva kollektivt innebär för oss att träffas och prata med varandra i vardagen. Att kunna namnet på alla i huset. Att lägga märke till om någon granne mår dåligt. Att hjälpas åt om någon behöver stöd. Att när meningsskiljaktigheter uppstår och skillnader blir synliga systematiskt leta efter konstruktiva metoder att närma oss varandra och arbeta framåt igen. Att göra det lätt att göra hållbara val. Att skapa möten mellan barn, unga och vuxna i vardagen och ta del av varandras erfarenheter, färdigheter och resurser (till exempel genom vårt matlag, genom underhåll av vårt hus, genom att driva, vårda och nyttja våra gemensamma ytor samt skötsel av vår trädgård och våra odlingar).

Vi vill också vara ett kollektiv som engagerar sig i vårt område, vår stad och vår värld för att fler ska känna sig trygga och delaktiga. Där vi delar med oss av våra resurser och där allt vi gör tar hänsyn till att klimatkrisen är ett faktum samt att vi har ett ansvar att både motverka den och anpassa oss. Dessutom vill vi att fler får ta del av den gemenskap som kollektivhuset Röda oasen innebär och inspirera andra till att också bygga och bo kollektivt. 

Inom huset och i samspel med omgivningen

Vi ser framför oss att vårt liv tillsammans i kollektivhuset Röda oasen kan möjliggöra för ett långsiktigt socialt och politiskt engagemang för att bidra till det samhälle vi vill se växa fram. Engagemanget kommer att ta smak av oss som bor där och se olika ut för olika personer. Här delar vi med oss av den bild vi ser framför oss:

→ I ett samhälle där bostad inte behandlas som den rättighet det är, vill vi vara en av krafterna som förändrar bostadssituationen till att bli mer inkluderande, rättvis, kreativ, varierad, hållbar, klimatneutral och möjliggöra för fler att bli delaktiga i sitt boende.

Konkret handlar det om att:

 • Möjliggöra för fler att bo i Röda oasen (sociala lägenheter, hyreslägenheter)
 • Inspirera andra att bygga och bo kollektivt (studiebesök, dokumentation, folkbildning)
 • Stötta andra i liknande processer (tex andra byggemenskaper)
 • Samverka (med andra aktörer inom socialt/alternativt byggande)
 • Politisk påverkan för en mer hållbar bostadspolitik

→ I ett samhälle där alla människors grundläggande behov och mänskliga rättigheter inte säkerställs vill vi vara en av krafterna som bidrar till (såväl på lokal som global nivå) social hållbarhet genom delaktighet, resursfördelning, inflytande, empati, tillit, jämlikhet och mänskliga möten.

Konkret handlar det om att:

 • Bjuda in andra till vårt hus (möten för folkbildning och gemenskap)
 • Inspirera till och möjliggöra för kreativt skapande (rum för hantverk, konst, matförädling)
 • Skapa platser för möten (matlag, gemensamhetsodling, kultur)
 • Vara aktiva aktörer i området (delning, mötesplats, nätverkande)
 • Bedriva verksamheter som bidrar till ökad social hållbarhet i området

→ I ett samhälle där klimat- och resurskrisen inte tas på allvar vill vi vara en av krafterna som bidrar till en radikal omställning (såväl på lokal som global nivå) mot ett regenerativt förhållningssätt. Detta motiverar och genomsyrar våra gemensamma prioriteringar och handlingar. Och fångas in i det faktum att allt vi gör inom social hållbarhet är för att lämna en bättre planet och samhälle till kommande generationer.

Konkret handlar det om att föregående avsnitt och punkter samverkar och är grundstenarna också i detta arbete, men därutöver också att:

 • Riva och bygga om så lite som möjligt samt välja återbruk, förnyelsebara och ekologiska material i så stor utsträckning som möjligt
 • Ha långsiktighet i beslut (tex system-investeringar i huset)
 • Odla en del av vår mat
 • Dela fordon, prylar och utrymmen
 • Ha gemensamma målsättningar och strategier för att minska resursanvändning i huset

Klimat för ett långsiktigt engagemang

Vi vill att Röda oasen ska vara en plats som präglas av nyfikenhet och inspiration, där vi möter nya perspektiv och låter flera röster höras och där mänskliga möten för lärande får en självklar plats. Där vi vågar utmana våra egna gränser och övertygelser genom att lyssna på andra. Där vi lär oss av misstag och vågar testa igen. 

För att kunna vara en sådan plats tror vi att det är viktigt att vi jobbar aktivt för att hitta ett långsiktigt hållbart engagemang. Vi tror att Röda oasen behöver vara en plats där de boende också finner återhämtning, trygghet och förståelse. Där det finns balans mellan vila och skapande. Mellan det privata och det öppna/inbjudande. Mellan att göra och att reflektera. Mellan de kortsiktiga och de långsiktiga visionerna. Där stor ödmjukhet och nyfikenhet kring olikheter i vision, engagemang och arbetssätt återfinns i möten, diskussioner och beslut.

Sociala lägenheter

Sociala lägenheter betyder för oss att Malmö stad eller annan organisation (Stadsmissionen, Asylgruppen etc) har kontraktet och sköter rekrytering av hyresgäst och betalning av hyra. Utgångspunkten är att det är personer som vill och kan bo kollektivt, får det stöd de behöver från Malmö stad och är som vilka boende som helst i vårt hus (dvs inget socialt åtagande från individer i huset annat än de vi i övrigt har med varandra) med samma rättigheter och skyldigheter.


Vi ser framför oss att det handlar om 1-2 lägenheter, en familj eller några hyresrum.

Bostad Först

Vi sympatiserar med och imponeras av arbetet som Bostad först gör. Om och hur deras initiativ passar i Röda oasen tar vi upp för diskussion när vi bor i huset och har testat och utvärderat andra typer av sociala lägenheter.

Hyreslägenheter

Vi skall ha ett antal hyresrätter/hyrrum för att öka flexibiliteten och variationen samt möjliggöra för personer som inte vill eller har möjlighet att köpa, att bo i Röda oasen. Särskild hänsyn ges till personer som har svårt att få hyresrätt på andra ställen pga rasism eller homofobi eller ekonomi etc. För rekryteringen till hyresrätterna gäller samma grundkrav som för övriga medlemmar – dvs intresse för det kollektiva och att uppfylla sina åtagande (matlag, samarbete osv).